MediaLook standaardvoorwaarden

1. Algemeen en begrippen

1.1 MediaLook business account: licentie tot het gebruik van MediaLook software en de exclusief voor u gereserveerde opslagcapaciteit op servers van BSL. MediaLook wordt aangeboden in een beveiligd Application Service Provider business model. De voor u gereserveerde opslagruimte is afhankelijk van de licentie (zie Welke licentie?).

1.2 Cliënt: MediaLook licentiehouder , hierna ook genoemd “u”.

1.3 Door het aanvragen van een MediaLook business account (hierna ook genoemd “dienst”), aangeboden door BSL Computer Consultancy B.V., De Corridor 21G Breukelen, Nederland (hierna “BSL” genoemd) gaat u akkoord met de volgende Standaardvoorwaarden in hun geheel.

1.4 U verklaart bij deze dat u in het land waar u de dienst afneemt, wettelijk gerechtigd bent om dit contract aan te gaan.

1.5 Accounts kunnen alleen door natuurlijke personen of door rechtspersonen aangemaakt worden. Het aanmaken van accounts gebruikmakend van geautomatiseerde methoden is niet toegestaan. Accounts die op deze wijze aangemaakt zijn worden verwijderd.

1.6 Door invulling van het online bestelformulier gaat cliënt akkoord met de uit de opdracht voortvloeiende betalingsverplichting.

2. Duur van de overeenkomst

2.1 De Overeenkomst gaat in na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekende aanvraag. Het aanmaken van het door u aangevraagde account door BSL betekent dat uw aanvraag en daarmee de overeenkomst door BSL is geaccepteerd. Zodra uw business licentie geactiveerd is ontvangt u een melding daarvan per email op het door u opgegeven adres.

2.2 De duur van het contract is 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment dat uw account door BSL geactiveerd is. De Overeenkomst zal jaarlijks stilzwijgend verlengd worden voor een periode van 1 (één) jaar, tenzij U BSL tenminste 30 (dertig) dagen voor het eind van de contractstermijn schriftelijk verzoekt de overeenkomst te beëindigen. Opzegging via email is slechts geldig zodra u van BSL een bevestiging ontvangt.

2.3 Ruim een maand voor verstrijken van de contractstermijn wordt een verlengingsfactuur per email toegezonden. U gaat uitdrukkelijk akkoord met het per email ontvangen van uw factuur, zogenaamde elektronische facturatie. U dient altijd te zorgen voor een werkend en correct email adres in uw accountgegevens. Ook dient u regelmatig uw email te lezen.

2.4 BSL kan het contract op elk moment en met onmiddellijk effect beëindigen als daar een goede of belangrijke reden voor is. Mededeling van de beëindiging zal per email aan cliënt gedaan worden. Het volgende, in het bijzonder, zal als goede of belangrijke reden gezien worden om het contract te beëindigen:

 • Het verschaffen van onjuiste informatie bij het aanmaken van een account;
 • Het verschuldigde factuurbedrag kan niet tijdig geïncasseerd worden van de verschafte rekening of credit card account;
 • Het gebruik van de dienst voor illegale doeleinden of voor doeleinden die een breuk vormen met de BSL bedrijfsfilosofie (en in het bijzonder de doeleinden opgesomd onder punt 7.2 van deze Standaardvoorwaarden);
 • Elke andere schending van de fundamentele uitgangspunten van deze Standaardvoorwaarden.

2.5 Bij beëindiging wordt uw account gedeactiveerd.

3. Privacy

3.1 De door de cliënt verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden om de door BSL geleverde dienst mogelijk te maken en te verbeteren. Zonder toestemming van de cliënt worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld*.

3.1.1 (*) Indien van rechtswege gebruikersgegevens worden gevorderd, zal BSL deze beschikbaar stellen wanneer volgens BSL de rechtsgang wordt belemmerd als BSL de gegevens niet beschikbaar stelt.

3.1.2(*) Als BSL overgenomen wordt of fuseert, zal BSL uw persoonlijke informatie overdragen naar het bedrijf dat haar overneemt. BSL zal u op de hoogte stellen als dit gaat gebeuren en van eventuele veranderingen in de privacy voorwaarden.

3.2 Voor het goed functioneren van de site, verzamelt BSL informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan BSL Computer Consultancy B.V. onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de cliënt. De service en het gebruiksgemak van MediaLook wordt hierdoor voor de cliënt verhoogd.

3.3 BSL heeft toestemming van u om cookies op uw computer te plaatsen en uit te lezen.

4. Eigendomsrechten

4.1 Het copyright voor publicatie van de door BSL zelf gemaakte democollecties berust uitsluitend bij BSL.

4.2 De inhoud, het ontwerp, elke selectie c.q. lay-out van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, met name het recht op kopiëren, verspreiding of vertaling, blijven uitdrukkelijk voorbehouden. Geen enkel onderdeel van de inhoud van deze websites, noch teksten, muziek, video´s of afbeeldingen, mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BSL op enigerlei wijze gereproduceerd of in een andere, door machines leesbare vorm of taal worden overgedragen. Alle weergavenrechten blijven voorbehouden.

4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw geuploade digitale bestanden. U draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

4.4 BSL claimt geen eigendom op het door u, en de door u aangemaakte gebruikers, aangeboden materiaal dat wordt opgenomen in MediaLook. Echter, u geeft BSL het recht om het aangeboden materiaal, (a) aan te passen, (b) te verkleinen/vergroten zodat het beter geschikt is om weergegeven te worden, (c) te kopiëren, (d) weer te geven, (e) te verspreiden onder de door u ingestelde andere gebruikers van de dienst. U blijft altijd de eindverantwoordelijke voor het materiaal en u zult alleen materiaal aanbieden waarvan u toestemming van de copyrighthouder heeft om het aan te bieden of materiaal waarop geen copyrights berusten.

4.5 BSL bezit alle auteursrechten en andere eigendomsrechten van de software en databases die voor de dienst gebruikt worden of is gerechtigd software of databases van derde partijen te gebruiken voor de dienst. Dit is in het bijzonder van toepassing op scripts, databases en andere programmacomponenten die gebruikt worden.

4.6 Deze scripts, databases en andere programmacomponenten mogen op geen enkele wijze “geheel of gedeeltelijk” gebruikt worden, gereproduceerd worden of ter beschikking gesteld worden op welke wijze dan ook aan niet bevoegde derde partijen en mogen niet, in het bijzonder, verplaatst worden naar een andere website of opslagsysteem of gebruikt worden in welk opslagsysteem dan ook.

5. Account en reikwijdte van de dienst

5.1 MediaLook is in vijf verschillende licentievormen beschikbaar. Elke licentie heeft zijn eigen prijs en mogelijkheden. Voor een actueel overzicht kijk op Welke licentie?.

5.2 Om een account aan te maken is het verstrekken van persoonlijke informatie, een gebruikersnaam en wachtwoord vereist. BSL behoudt het recht voor om deze informatie te controleren.

5.3 U kunt van licentietype wisselen door upgrade (meer mogelijkheden) of downgrade (minder mogelijkheden) aan te vragen. Houdt u er rekening mee dat een downgrade van de licentie kan leiden tot verlies aan data, functionaliteit en/of opslagcapaciteit.

5.4 BSL behoudt het recht voor om de dienstverlening binnen de licenties aan te passen of om specifieke functies toe te voegen dan wel te verwijderen. In het geval dat door deze wijzigingen de omvang van de dienst in belangrijke mate reduceert, of kernfunctionaliteit verwijderd wordt, krijgt u de gelegenheid om het contract te beëindigen. Als er binnen 30 dagen na publicatie geen bericht van beëindiging is ontvangen door BSL, zal BSL aannemen dat u de wijzigingen aanvaardt en er mee eens bent. BSL behoudt het recht voor kleine wijzigingen en veranderingen door te voeren, in het bijzonder het installeren van patches, bug-fixes en nieuwe softwareversies van in gebruik zijnde software van derde partijen, zonder vermelding op de website.

5.5 BSL behoud het recht voor om de dienst volledig te beëindigen. Bericht hiervan zal drie (3) maanden van te voren op de MediaLook website gepubliceerd worden. In het geval van beëindiging bent u zelf verantwoordelijk voor een back up van uw data en/of lokale opslag. BSL compenseert de cliënt in dit geval voor eventuele resterende licentieduur pro-rata. Alle andere aansprakelijkheid voor schade en andere claims tegen BSL als gevolg van beëindiging van de dienst worden uitdrukkelijk uitgesloten.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 Voor een actueel overzicht van de licentieprijzen kijkt u op Welke licentie?.

6.2 BSL stelt één maal per jaar vooraf een online factuur (via email) beschikbaar voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

6.3 Betaling door cliënt dient altijd vooruit te geschieden, zonder aftrek van enige korting en zonder beroep op verrekening.

6.4 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van cliënt niet (volledig) kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt BSL een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente voor handelstransacties (voor consumententransacties geldt het tarief wettelijke rente voor consumenten), welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van geslaagde incasso.

6.5 Alle eventuele kosten vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van cliënt.

6.6 Het niet of niet tijdig voldoen van facturen kan tot afsluiting van de licentie leiden. Dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering.

6.7 Betalen dient vooraf, per maand via automatische incasso te geschieden of vooraf, eens per jaar, in geval van creditcardbetaling. Het al dan niet zonder opgaaf van reden terugvorderen of het storneren van een incasso danwel creditcardbetaling, brengt extra kosten met zich mee te weten €50,- per keer. Dit bedrag zal dan ook aan u worden doorbelast. De cliënt dient alle facturen van BSL stipt op tijd te voldoen. Bij te late betaling zullen wij uw MediaLook account “on hold” plaatsen. BSL behoudt daarbij het recht voor de toegang tot het account te blokkeren. Voor vragen over uw nota of voor een betalingsregeling kunt u contact opnemen met de administratie: sales@brightside.nl

6.8 “On hold” plaatsen leidt niet tot vermindering van het verschuldigde bedrag of aanpassing van de licentieduur.

6.9 In het geval dat niet het (volledige) factuurbedrag kan worden geïncasseerd zult u na ontvangst van bericht daarover het uitstaande bedrag onmiddellijk en volledig betalen aan BSL.

6.10 BSL is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de diensten tijdelijk dan wel permanent te staken indien de cliënt:

 • aan BSL valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven;
 • niet aan de betalingsverplichting, dan wel hetgeen bepaald is in artikel 7 heeft voldaan.

6.11 Indien BSL de vordering ter incasso aan derden uit handen geeft, is de cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, nog te vermeerderen met BTW, met een minimum van €150,– (exclusief BTW).

6.12 Indien cliënt van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliënt de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan BSL kenbaar maken. Indien blijkt dat er een te hoog bedrag is geïncasseerd, dient BSL het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van cliënt onverwijld aan cliënt te retourneren, een en ander vermeerderd met wettelijke rente voor handelstransacties vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

6.13 Voor betalingen met credit card wordt cliënt gevraagd een geldig credit card nummer in te vullen gedurende het aanmaken van een account. U autoriseert BSL om alle relevante betalingsgegevens ter beschikking te stellen aan het bedrijf dat uw credit card betalingen uitvoert. Al deze door BSL doorgestuurde informatie zal versleuteld worden en verzonden worden met secure server technology. U dient er voor te zorgen dat voldoende saldo beschikbaar is om de bedragen die door BSL op de credit card in rekening gebracht worden te voldoen.

6.14 In geval van MediaLook Free Trial Account licenties zal cliënt (licentiehouder) omstreeks 10 dagen voor het einde van de gratis licentie een emailbericht ontvangen over het verlopen van de licentie zodat men indien gewenst naar een betaald account kan overgaan. Bij betaalde licenties met betaling via automatische incasso wordt bij de start een bedrag voor de resterende dagen in de maand op pro-rata basis berekend en geïncasseerd. Vervolgens zal per kalendermaand geïncasseerd worden. Bij opzegging wordt een eventuele gebroken laatste maand ook pro-rata berekend. In geval van creditcard betaling dient de betaling van het jaarbedrag één maal per jaar, vooraf te geschieden. U ontvangt ten minste één maal per jaar een factuur per email. Bij automatische incasso en tussentijdse tariefswijzigingen ontvangt u ook een factuur per email.

6.15 In het geval automatische incasso en contractsbeëindiging gedurende een kalendermaand, wordt het vooraf betaalde maandbedrag niet geheel of gedeeltelijk gerestitueerd ongeacht de reden voor beëindiging. In geval van creditcardbetaling en contractsbeëindiging binnen het contractsjaar vind restitutie plaats pro-rata voor de resterende licentieduur.

6.16 Als u van licentie verandert (upgrade/downgrade) wordt de prijs, behorende bij de nieuwe licentie, gefactureerd en ten laste van uw automatische incassorekening gebracht vanaf de kalendermaand die volgt op de maand waarin de wijziging plaatsvond. Als zo’n wijziging een verlaging van het maandbedrag betekent wordt geen restitutie, geheel of gedeeltelijk, verleend over vooruit betalingen voor de maand waarin de wijziging is gemaakt. In geval van creditcardbetaling en een tussentijdse upgrade ontvangt u vooraf een factuur voor de nieuwe licentie, onder verrekening van de bestaande licentie. Bij creditcardbetaling en een downgrade ontvangt u een factuur met het nieuwe licentiebedrag per eerstvolgende contractsverlengdatum.

6.17 BSL behoud zich het recht voor de prijzen van de licenties aan te passen. BSL zal aanpassingen in de prijzen uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaande aan de aanpassingen doorgeven via email. In geval van prijsverhoging krijgt u dertig (30) dagen de tijd het contract te beëindigen. Als BSL geen bericht van beëindiging ontvangt voor de eerstvolgende incassodatum na die dertig (30) dagen wordt u verondersteld de prijswijziging te hebben geaccepteerd. Vanaf de aangegeven datum wordt de nieuwe prijs dan geïncasseerd. In geval van creditcardbetaling gaat de verhoging in per eerstvolgende contractsverlengdatum.

7. Het principe van fair use

7.1 BSL neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor inhoud, inclusief alle tekst, bestanden, berichten, beelden en andere informatie en materialen, geupload via de dienst door haar cliënt en/of door cliënt aangemaakte gebruikers. BSL is niet verplicht welke inhoud dan ook, via de dienst geupload te controleren en u blijft zelf aansprakelijk voor alle inhoud die gebruik makend van uw account geupload wordt. Los van bovengenoemde behoudt BSL het recht voor om willekeurige controles uit te voeren op geuploade inhoud met als doel vast te stellen of deze inhoud in overtreding is met de regelingen en principes van deze Standaardvoorwaarden.

7.2 U gaat er mee akkoord, in het bijzonder, uw account niet te gebruiken of toe te staan dat uw account gebruikt wordt voor de volgende doeleinden:

 • Het uploaden van inhoud van rechts extremistische- of pornografische- (in het bijzonder kinderpornografie) aard of elke aard die in overtreding kan zijn met derde partij auteursrecht, patent, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten;
 • Het voorbereiden van criminele handelingen;
 • Het versturen van spam e-mail, phishing en andere vormen van internetfraude;
 • Pogen de dienst te hacken (infiltreren);
 • Het uploaden of versturen van wormvirus, andere virussen etcetera.

7.3 U gaat er bij deze mee akkoord dat BSL in het geval dat zij door een juridische- of andere overheid als gevolg van vermoedelijke criminele activiteiten of ander misbruik van de dienst gevraagd of verplicht wordt, dat BSL deze overheid data mag verstrekken die u BSL verstrekt heeft en/of informatie betreffende uw account en/of uitgevoerde activiteiten of inhoud die met gebruik van uw account geupload is. Verder gaat u er mee akkoord dat BSL dit account mag blokkeren zodra het daartoe door juridische- of ander bevoegd gezag verzocht- of verplicht wordt. In een dergelijk geval worden schadeclaims en andere claims tegen BSL uitdrukkelijk uitgesloten.

7.4 In het geval dat een willekeurige controle of informatie verstrekt door derden of op andere wijze aanleiding geeft te vermoeden dat uw account wordt gebruikt op een wijze die tegen de regels van deze Standaardvoorwaarden in gaat, houdt BSL het recht voor uw account tijdelijk of permanent te blokkeren. In een dergelijk geval worden schadeclaims of andere claims tegen BSL uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Aansprakelijkheid en Garantie

8.1 BSL zal haar best doen om toegang tot de dienst op een 24/7 basis te bieden. Ondanks dit kan de dienst, of individuele functies in de dienst, tijdelijk onderbroken worden voor noodzakelijk onderhoud, updates of noodreparaties of als gevolg van storing in de telecommunicatielijnen en/of apparatuur buiten de controle van BSL. U bevestigt daarom dat tijdelijke verstoringen in de dienst of individuele functies binnen de dienst mogelijk zijn en dat BSL niet 100% beschikbaarheid en foutvrij functioneren van de dienst kan garanderen.

8.2 BSL biedt geen garantie dat alle functies van de dienst ten allen tijde functioneren. In het geval zich een defect voordoet streeft BSL ernaar dit defect te verhelpen of een alternatief aan te bieden. Met dit doel zult u BSL onmiddellijk op de hoogte stellen als een defect of tekortkoming duidelijk wordt. U gebruikt hiervoor het emailadres support@brightside.nl. Alleen geregistreerde en exact omschreven problemen of defecten kunnen in behandeling worden genomen.

8.3 Voorzover wettelijk toegestaan is BSL in geen enkele vorm aansprakelijk voor schade, ongeacht de soort, inclusief in het bijzonder elk verlies van data, gevolgschade, winstderving of andere indirecte schade. In ieder geval zal BSL alleen aansprakelijk zijn voor schade voortvloeiende uit grove verwaarlozing of opzet. Mogelijke schadeclaims kunnen binnen zes maanden na de gebeurtenis of opgetreden schade aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. Na die termijn vervalt iedere aanspraak.

8.4 In het geval dat BSL schade lijdt, in welke vorm dan ook, door handelingen die in strijd zijn met wettelijke- of contractuele verplichtingen of andere onwettige handelingen tijdens het gebruik van uw account, zult u de gehele schade aan BSL vergoeden, inclusief gederfde winst en vervolgschade. Handelingen die in overtreding zijn met wettelijke of contractuele afspraken of andere illegale handelingen resulteren in het onmiddellijk beëindigen van uw account bij BSL.

8.5 BSL garandeert 99.5 % uptime op alle hosted servers, gemeten op maandelijkse basis. Onze diensten worden dag en nacht, elke 5 minuten gecontroleerd, waardoor wij een volledig overzicht over de beschikbaarheid hebben en in het geval van problemen bijna onmiddelijk actie kunnen ondernemen. Deze informatie wordt niet standaard gerapporteerd, maar wij hebben volledige records/log informatie beschikbaar.

8.6 Onze beschikbaarheidsgarantie geldt alleen voor die onderdelen van de service waar BSL redelijkerwijs verantwoordelijk voor kan worden gehouden, met andere woorden: waar BSL directe verantwoordelijkheid heeft. Delen van de dienst die buiten onze invloed zijn (bijvoorbeeld de Internet verbinding van onze provider, of de Internet toegangsverbindingen van de eindgebruiker) zijn uitgesloten van deze garantie. Het niet beschikbaar zijn tijdens gepland onderhoud of updates van de server is ook uitgesloten van deze garantie, mits het onderhoud schriftelijk is aangekondigd en het onderhoud binnen de geplande periode is uitgevoerd.

8.7 Gegeven dat een maand gemiddeld 30.5 dagen heeft, komt het totaal aantal uren per maand op 732 (30.5 * 24). Hiervan garandeert BSL een beschikbaarheid van minimaal 99,5 % = 728 uur. Storingen die per kalendermaand (geaggregeerd) boven de (732-728=4) vier uur per maand uitkomen, voor redenen die redelijkerwijs kunnen worden gezien als de verantwoordelijkheid van BSL, geven de klant automatisch recht op compensatie gebaseerd op de volgende tabel:

Compensatie bij verstoring
tussen 4 tot 12 uur
7,5% van de maandelijkse licentiekosten
Compensatie bij verstoring
tussen 13 en 24 uur
20% van de maandelijkse licentiekosten
Compensatie bij verstoring
tussen 25 en 48 uur
40% van de maandelijkse licentiekosten
Compensatie bij verstoring
> 48 uur (tevens maximum)
75% van de maandelijkse licentiekosten

8.8 U bent volledig aansprakelijk jegens BSL voor uw account en alle handelingen daarmee uitgevoerd. U gaat ermee akkoord dat u BSL in dit opzicht vrijwaart van alle aansprakelijkheid of schade die kan voortkomen uit het gebruik van uw account. Het is daarom uw verantwoordelijkheid uw gebruikersnaam en password ten allen tijde geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. U kunt extra gebruikers voor uw account aanmaken. In het geval dat u extra gebruikers voor uw account aanmaakt bent u aansprakelijk voor alle acties van deze gebruikers tot gelijke hoogte als voor uw persoonlijke account. U dient BSL onmiddellijk te berichten bij onjuist of ontoelaatbaar gebruik van uw account of als u reden heeft om aan te nemen dat uw password niet langer geheim is. In dergelijke gevallen behoudt BSL het recht voor om tijdelijk de toegang tot uw account te blokkeren tot de zaak is opgelost. BSL behoudt zich ook het recht voor om een password wijziging te vragen en tijdelijk de toegang tot uw account te blokkeren als er een redelijk vermoeden is om aan te nemen dat het account door ongeautoriseerde personen of door een ongeautoriseerde persoon gebruikt wordt.

9. Rechterlijke bevoegdheid en Algemene Regels

9.1 De overeenkomst tussen de gebruiker van de dienst en BSL valt onder de Nederlandse wetgeving.

9.2 Indien zich geschillen voordoen tussen de cliënt en BSL met betrekking tot de overeenkomst tussen de gebruiker en BSL of andere overeenkomsten die hierop van invloed zijn, zullen BSL en cliënt allereerst trachten in goed onderling overleg tot overeenstemming te komen. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, zal het geschil ter toetsing worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland te Utrecht.

9.3 Alle geschillen die in verband met en uit dit contract voortvloeien kunnen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht voorgelegd worden.

9.4 Alle communicatie tussen u en BSL zal via email en/of “waar van toepassing” via gewone post en de overeenkomstige functies op de website en in de dienst plaatsvinden. In het geval dat uw emailadres of dat van andere gebruikers wijzigt zult u dat zo spoedig mogelijk aanpassen in de dienst onder “Beheer” bij de gebruikersgegevens. Alle emails, verzonden aan het in de dienst opgeslagen emailadres, worden geacht correct te zijn afgeleverd.

9.5 Verkoop, verhuur of overdracht anderszins “volledig of gedeeltelijk” van welke rechten dan ook die voortvloeien uit het contract wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.6 Als een regeling of deel van dit contract ongeldig, onwerkzaam of niet af te dwingen wordt, blijven de resterende regelingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval wordt de ongeldige, onwerkzame of niet af te dwingen regeling of deel van het contract vervangen door een geldige, werkzame en afdwingbare regeling of deel van het contract die het dichtst bij de voorgenomen bedoeling en doel van zo´n ongeldige, onwerkzame of niet af te dwingen regeling ligt. BSL behoudt zich het recht voor individuele regelingen in deze Standaardvoorwaarden te wijzigen. BSL zal dergelijke wijzigingen publiceren op de MediaLook website, en u krijgt de gelegenheid het contract binnen dertig (30) dagen na publicatie te beëindigen. Als BSL geen bericht van beëindiging heeft ontvangen binnen dertig (30) dagen na publicatie, wordt aangenomen dat u de aangekondigde wijzigingen heeft geaccepteerd.

9.7 Deze Standaardvoorwaarden zijn bedoeld voor bedrijfsmatige cliënten. Als u privaat consument bent, zijn de hierin opgenomen regelingen van toepassing voor zover zij geen schending van verplichte consumentenbescherming regels vormen.

9.8 Deze Standaardvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Er is een Engelstalige versie beschikbaar. Bij discrepantie tussen deze versie en de Engelse vertaling, zal de Nederlandse versie “zonder uitzondering” prevaleren.